Възстановяване на МСП чрез
подобряване на енергийна ефективност

На 16-ти Септември 2022 година „Арда-Русе“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, процедура BG16RFOP002-6.002-0446-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийна ефективност”.

Проектът е насочен към възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност. Основната цел е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Проектът BG16RFOP002-6.002-0446-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийна ефективност” е на обща стойност 184 314,30 лева. Размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е 92 157,15 лева европейско финансиране и съфинансиране в размер на 92 157,15 лева. Период на изпълнение на проекта е 10 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва от 16.09.2022 година.

Изпълнението на проекта се основава на целите на ОП ИК 2014-2020 и е в съответствие с Приоритетна ос Възстановяване на МСП

Екипът на „Арда-Русе“ ООД